Nabízíme VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE v tomto rozsahu:

Součástí kompletní projektové dokumentace jsou SPECIALIZOVANÉ PROJEKTY:

 • statický posudek
 • připojení na inženýrské sítě, voda, plyn, kanalizace, elektro , datové sítě
 • projekt vytápění
 • projekt elektroinstalace – silnoproud, slaboproud
 • projekt zdravotechniky – vnitřní kanalizace, vnitřní vodovod
 • požárně bezpečnostní řešení stavby
 • výpočet energetické náročnosti budovy (PENB)

K projektové dokumentaci dokládané na stavební úřad je nezbytné doložit tzv. DOKLADOVOU ČÁST:
(tato je zpracována a projednána s požadovanými institucemi v rámci inženýrské činnosti)

 • aktuální údaje z katastru nemovitostí
 • aktuální existenci sítí v místě stavby a ev. střet s nimi
 • vyjádření a závazná stanoviska dotčených orgánů (DOSS) k projektové dokumentaci (dle požadavků st. úřadu)
 • geodetické zaměření pozemku v souřadnicích JTSK
 • posudky (jsou-li dle charakteru stavby požadovány) – hydrogeologie a inženýrská geologie, vsakovací zkouška, radonový index
 • výpočtové studie (jsou-li dle charakteru stavby požadovány) – studie denního osvětlení, hluková studie
 • smlouvy (jsou-li dle charakteru stavby požadovány)- o provedení stavby, věcné břemeno…atd.

V rámci realizace stavby vykonáváme činnost DOZORU STAVBY:

 • autorský dozor při provádění stavby (AD)
 • technický dozor investora (TDI)
 • stavební dozor při provádění stavby svépomocí (SD)