Dokumentace pro stavební povolení /DSP/

Co je projekt pro stavební řízení – Dokumentace pro stavební povolení (DSP) ?

Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení slouží k získání stavebního povolení, proto bývá také nazývána jako dokumentace ke stavebnímu povolení (VF4 – DSP).
Je již detailněji zpracovaná než studie a projekt pro územní řízení. V projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení jsou zahrnuty projekty statické části, protipožárního zabezpečení stavby, projekty přípojek, elektroinstalací, zdravotně technických instalací, měření a regulace, atd.
Nezbytný je soulad projektové dokumentace ke stavebnímu řízení s platnými právními předpisy. Dokumentace ke stavebnímu řízení bývá zpracovaná, tak aby poskytovala dostatečný podklad pro stavební řízení, nicméně ne tak detailně, aby se podle ní dalo stavět. Míra detailu odpovídá riziku nutných změn v případě připomínek dotčených účastníků stavebního řízení.
Následným nezbytným krokem u složitějších staveb po vydání stavebního povolení je vypracování prováděcí dokumentace (VF5 – DPS) jako podkladu pro následující výkonové fáze a neméně pro samotnou stavbu.

Dokumentace pro stavební povolení musí být autorizována oprávněným projektantem.

U jednodušších staveb je možné sloučit územní a stavební řízení v jedno správní řízení – tzv. společné povolení a vypracovat dokumentaci jednostupňově, která musí obsahovat náležitosti pro obě dvě řízení.

Poradna – přehled pojmů