Společné povolení

Co je společné povolení – resp. sloučené územní a stavební řízení?

V § 78 odst. 1 stavebního zákona je uvedeno, že stavební úřad může podle správního řádu územní a stavební řízení spojit. Jak postupovat v případě spojeného územního a stavebního řízení?

Územní řízení je vždy veřejné, zatímco stavební řízení veřejné není. Rovněž okruh účastníků řízení může být odlišný.

Pro vedení řízení za účelem vydání společného povolení se vždy uplatní přísnější ustanovení z hlediska procesních práv účastníků řízení.
Z hlediska dodržení lhůt je minimální patnáctidenní lhůta před konáním veřejného ústního jednání. Ve spojeném řízení se vydává společné rozhodnutí, ale s oddělenými výroky, a to pro územní rozhodnutí a stavební povolení, ve kterých stavební úřad stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby, popř. pro její užívání, a odděleně rozhodne o námitkách účastníků územního a stavebního řízení. V případě, že se výroky společných rozhodnutí podmiňují, má odvolání proti rozhodnutí s podmiňujícím výrokem odkladný účinek i vůči rozhodnutí s navazujícím výrokem (§ 140 odst. 7 správního řádu). Pro doručování společného rozhodnutí platí přísnější požadavky pro doručování stavebního povolení. V případě uplatnění § 144 správního řádu, tj. nastanou-li podmínky pro řízení s velkým počtem účastníků (zpravidla více než 30), doručuje se žadateli jednotlivě a ostatním účastníkům veřejnou vyhláškou.

Poradna – přehled pojmů