Uzemní řízení

Co je územní řízení, rozhodnutí o umístění stavby?

Územní řízení je proces správního řízení vedeného za účelem vydání územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí vydává příslušný stavební úřad na základě územního řízení nebo zjednodušeného územního řízení.

Územním rozhodnutím je rozhodnutí o

  • umístění stavby nebo zařízení (dále jen „rozhodnutí o umístění stavby“),
  • změně využití území,
  • změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území,
  • dělení nebo scelování pozemků,
  • ochranném pásmu.

Územní rozhodnutí se nevydává pro území, pro které je vydán regulační plán, a to v rozsahu, v jakém nahrazuje příslušná územní rozhodnutí.

Stavební úřad může podle správního řádu spojit územní a stavební řízení, jsou-li podmínky v území jednoznačné, zejména je-li pro území schválen územní plán nebo regulační plán.
Stavební úřad může v územním rozhodnutí u jednoduchých staveb, terénních úprav a zařízení uvedených v § 104 Stavebního zákona, stanovit na žádost, že k jejich provedení nebude vyžadovat ohlášení a nebo stavební povolení.

Stavební úřad je povinen o započetí územního řízení i o vydání rozhodnutí obeznámit všechny účastníky řízení, kteří mají možnost se v průběhu řízení k dané projektované akci vyjadřovat a jejich připomínky musí být zapracovány do závěrečného rozhodnutí.

Poradna – přehled pojmů