Stavební řízení

Co je stavební řízení, stavební povolení?

Stavební řízení je proces správního řízení vedeného za účelem vydání stavebního povolení. Stavební povolení vydává příslušný stavební úřad na základě stavebního řízení nebo sloučeného územního a stavebního řízení.

Ke stavebnímu řízení se předkládá projektová dokumentace pro stavební povolení, zpracovaná autorizovaným projektantem.

Ve stavebním povolení stavební úřad stanoví podmínky pro provedení stavby, a pokud je to třeba, i pro její užívání, a rozhodne o námitkách účastníků řízení.
Podmínkami zabezpečí ochranu veřejných zájmů a stanoví zejména návaznost na jiné podmiňující stavby a zařízení, dodržení obecných požadavků na výstavbu, včetně požadavků na bezbariérové užívání stavby, popřípadě technických norem. Podle potřeby stanoví, které fáze výstavby mu stavebník oznámí za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby; může též stanovit, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

Poradna – přehled pojmů