Učastníci řízení

Kdo jsou účastníci územního, stavebního řízení?

Účastníky územního řízení a stavebního řízení jsou:

  • žadatel – tj. stavebník, investor
  • obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn
  • vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
  • osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno
  • osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis
  • v případě SVJ: společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu
  • v případě, že společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu nemá právní subjektivitu, je účastníkem vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí více než jednu polovinu

Účastníky řízení nejsou:

  • nájemci bytů SVJ, nebytových prostor SVJ , nebo pozemků

Příslušný úřad, na kterém probíhá správní řízení, je povinen v průběhu řízení účastníky obesílat a informovat je o započetí řízení, o vydání konečného rozhodnutí. Jednotliví účastníci mají možnost v průběhu řízení ve stanovených lhůtách se k danému záměru investora vyjadřovat a jejich připomínky musí být zapracovány do konečného rozhodnutí.

Poradna – přehled pojmů