Vysvětlení základních pojmů a postupů týkajících se projektování, inženýringu a stavebního zákona.

A

 • Architektonická studie - Co je architektonická studie? V architektonické studii (VF2) je řešeno dispoziční, výtvarné a hmotové řešení…
 • Autorizovaný projekt - Co je projektová činnost ve výstavbě, autorizace? Autorizovaný projekt?  Projektová činnost ve výstavbě je jedna z…
 • Autorský dozor - Co je autorský dozor /AD/? Autorský dozor je činnost zpracovatele dokumentace (projektanta), kterou se ověřuje…

B

 • Bytový architekt - Kdo je bytový architekt? Bytový architekt s Vámi probere a navrhne Váš záměr na zařízení…

D

H

 • Honorářový řád - Co je honorářový řád? V programu pro výpočet honoráře architekta je stavba dle své složitosti a náročnosti…

I

 • Inženýring - Co je inženýrská činnost (tzv. inženýring)? Inženýrskou činností se rozumí projednání projektové dokumentace se všemi…

O

 • Ohlášení stavby - Co je ohlášení stavby? K provedení jednoduchých staveb , jejichž návrh je v souladu s…

P

 • Předprojektová příprava - Co je předprojektová příprava? Předprojektová příprava je předstupeň projektové dokumentace (VF1), kdy se architekt při…
 • Projekt interiéru - Co je projekt interiéru? Projekt interiéru vhodným způsobem doplňuje projekt pro provedení stavby (DPS) a…

S

 • Společné povolení - Co je společné povolení - resp. sloučené územní a stavební řízení? V § 78 odst.…
 • Spolupráce při dokončení stavby - Co je spolupráce při dokončení realizované zakázky, stavby? Spolupráce při dokončení stavby spočívá v přebírání…
 • Stavební deník - Co je stavební deník? Při provádění stavby vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu musí…
 • Stavební řízení - Co je stavební řízení, stavební povolení? Stavební řízení je proces správního řízení vedeného za účelem…
 • Stupně projektové dokumentace - Jaké jsou jednotlivé stupně projektové dokumentace - výkonové fáze? Existuje 9 stupňů, do kterých lze…

U

 • Učastníci řízení - Kdo jsou účastníci územního, stavebního řízení? Účastníky územního řízení a stavebního řízení jsou: žadatel - tj.…
 • Uzemní řízení - Co je územní řízení, rozhodnutí o umístění stavby? Územní řízení je proces správního řízení vedeného…

V

 • Vodoprávní řízení - Co je vodoprávní řízení, vodoprávní povolení? Zákon o vodách a o změně některých zákonů upravuje…
 • Výběr zhotovitele - Co je dokumentace pro výběr zhotovitele /DVZ/? Dokumentací pro výběr zhotovitele se rozumí projektová dokumentace…

Z

 • Zkrácené stavební řízení - Co je zkrácené stavební řízení? Autorizovaný inspektor? Uzavře-li stavebník s autorizovaným inspektorem smlouvu o provedení kontroly projektové…