Dokumentace pro územní rozhodnutí /DUR/

Co je projekt k územnímu řízení – Dokumentace pro územní rozhodnutí /DUR/?

Projektová dokumentace k územnímu řízení slouží k získání územního rozhodnutí či územního souhlasu, proto bývá také nazývána jako dokumentace k územnímu rozhodnutí (VF3 – DUR).
Je již detailněji zpracovaná než studie, protože je podkladem pro první stupeň povolení. V projektové dokumentaci k územnímu řízení jsou již zahrnuty projekty protipožárního zabezpečení stavby, projekty přípojek, elektroinstalací, zdravotně technických instalací, měření a regulace, avšak ne v tak detailní stavební podobě, jako v dokumentaci následující pro stavební řízení, ale ve formě výpočtů a posudků a posouzení s limitními hodnotami. Cílem těchto odborných částí kompletního projektu je dokázat, že stavba je za daných podmínek proveditelná a je v souladu se všemi normovými hodnotami a prováděcími a právními předpisy.

Z dokumentace musí být patrné přesné rozměry stavby, přesné odstupy od hranic a ochranných pásem, osazení stavby na pozemku, její výška, hloubka, počet podlaží, soulad s územním plánem (je-li zpracován)…atd.

Dokumentace pro stavební povolení musí být autorizována oprávněným projektantem.

Následným nezbytným krokem po vydání územního rozhodnutí je vypracování dokumentace pro stavební povolení (VF4 – DSP) jako podkladu pro stavební řízení a následující výkonové fáze.

U jednodušších staveb je možné sloučit územní a stavební řízení v jedno správní řízení – tzv. společné povolení, a vypracovat dokumentaci jednostupňově, která musí obsahovat náležitosti pro obě dvě řízení.

Poradna – přehled pojmů