Ohlášení stavby

Co je ohlášení stavby?

K provedení jednoduchých staveb , jejichž návrh je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, jsou umisťovány v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, které nevyžadují nové nároky na dopravní a technickou infrastrukturu, a u kterých byl již vydán územní souhlas nebo územní rozhodnutí postačí ohlášení. Spolu s ohlášením stavebník stavebnímu úřadu doloží, že o svém stavebním záměru prokazatelně informoval vlastníky sousedních pozemků, jejichž souhlas stvrzený podpisem je nutné doložit na koordinační situaci., opatřené autorizačním razítkem.

Dokumentace stavby pro ohlášení stavby se však rovná rozsahu PD pro stavební povolení, a to včetně rozsahu inženýrské činnosti v projednání s DOSS (dotčené orgány státní správy).

Poradna – přehled pojmů