Inženýring

Co je inženýrská činnost (tzv. inženýring)?

Inženýrskou činností se rozumí projednání projektové dokumentace se všemi dotčenými orgány (DOSS) a získání jejich souhlasného stanoviska , které jsou povinnou přílohou žádosti o stavební povolení. Následné vypracování žádosti o stavební povolení na stavební úřad za účelem získání stavebního povolení (ev. jiného povolené dle druhu záměru). Tato činnost dále zahrnuje po dohodě s klientem součinnost při koordinaci celého projektu, komunikaci s gen. projektantem, projednání změn v projektu dle požadavků dotčených orgánů….

Osoba vykonávající inženýring jedná zpravidla na základě udělení plné moci stavebníka – investora.

Poradna – přehled pojmů