Výběr zhotovitele

Co je dokumentace pro výběr zhotovitele /DVZ/?

Dokumentací pro výběr zhotovitele se rozumí projektová dokumentace zpracovaná na základě dokumentace pro provedení stavby a upravená do rozpočtové struktury, pro účely posouzení výše cenové nabídky jednotlivých uchazečů o dodávku stavby ve výběrovém řízení.
V rámci podkladů pro výběr zhotovitele může být i návrh smluvní dokumentace pro zhotovení stavby včetně všech příloh. Posouzení nabídek je tak mnohem objektivnější, pokud jsou dopředu nastaveny všechny smluvní podmínky mezi zhotovitelem a objednatelem (termín, doba splatnosti faktur, záruční doba, požadavky na jakost, kvalitu, pracovní dobu, záruka pečlivého prostudování dokumentace ve fázi nabídky, možnosti reklamy na stavbě atd.) než pokud je předmětem hodnocení jen cena a smlouva se dohaduje až poté.

Poradna – přehled pojmů