Autorizovaný projekt

Co je projektová činnost ve výstavbě, autorizace? Autorizovaný projekt? 

Projektová činnost ve výstavbě je jedna z vybraných tzv. vázaných činností, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, a mohou ji vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu  – tzv. autorizaci, podle zvláštního právního předpisu .

Autorizovaný projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované  dokumentace pro správní řízení ve všech stupních projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace. Dále zodpovídá za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci. Je povinen dbát právních předpisů a a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru.

Není-li projektant způsobilý některou část projektové dokumentace zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat osobu s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za jí zpracovaný návrh. Odpovědnost projektanta za projektovou dokumentaci stavby jako celku tím není dotčena.

Autorizovaný projekt je dokumentace splňující výše uvedené požadavky a je vybavena razítkem, na kterém je uvedeno jméno a číslo autorizovaného projektanta – člena ČKA nebo ČKAIT, a název vybrané činnosti ve výstavbě, kterou smí autorizovaná osoba vykonávat.

Poradna – přehled pojmů