All posts by admin3781

Projekt interiéru

Co je projekt interiéru?

Projekt interiéru vhodným způsobem doplňuje projekt pro provedení stavby (DPS) a zpracovává se zpravidla, žádá-li si to investor, souběžně s ním. Projekt interiéru obsahuje hmotové řešení interiéru, včetně zjednodušeného výpisu jednotlivých prvků interiéru, barev a materiálů. Součástí projektu interiéru může být fotorealistické zobrazení, tzv. vizualizace. Podobně jako v architektonické studii předpokládáme v průběhu zpracování projektu interiéru několik konzultací s investorem. Projekt interiéru řeší soulad jednotlivých profesí jako akustika, dále rozmístění vyústek vzduchotechniky, polohu a přesný typ radiátorů, svítidel a to jak pevně zabudovaných, tak i volně stojacích. Dále též rozmístění informačních systémů, evakuačních svítidel a tabulek, reproduktorů, čidel kouře, elektronické signalizace, zabezpečovacích čidel, montážních otvorů, hydrantů či multimediálních panelů. Smyslem je zajistit určitou harmonii, tzn. nevzhledná zařízení skrýt, naopak některé technické prvky přiznat – tzv. vypíchnout.

Projekt interiéru není součástí DPS, je to samostatná projektová dokumentace objednaná investorem nad rámec povinných stupňů PD.

Poradna – přehled pojmů

Honorářový řád

Co je honorářový řád?

V programu pro výpočet honoráře architekta je stavba dle své složitosti a náročnosti začleněna do  kategorie architektonických prací a projektů, část požadované dokumentace do příslušné kategorie výkonové fáze, a cena stanovena  procentuálně dle honorářových zón a započitatelných nákladů stavby.

Tento program pro výpočet honoráře architekta (tzv. „Honorářový řád ČKA“) byl po odborné stránce shledán Českou komorou architektů a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků jako vyhovující mezinárodním profesním standardům výkonovým a dokumentačním, v souladu s právními předpisy stanovujícími požadavky na profesní standardy v České republice, a způsobilý pro stanovení ceny dohodou.

Poradna – přehled pojmů

Autorizovaný projekt

Co je projektová činnost ve výstavbě, autorizace? Autorizovaný projekt? 

Projektová činnost ve výstavbě je jedna z vybraných tzv. vázaných činností, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, a mohou ji vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu  – tzv. autorizaci, podle zvláštního právního předpisu .

Autorizovaný projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované  dokumentace pro správní řízení ve všech stupních projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace. Dále zodpovídá za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci. Je povinen dbát právních předpisů a a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru.

Není-li projektant způsobilý některou část projektové dokumentace zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat osobu s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za jí zpracovaný návrh. Odpovědnost projektanta za projektovou dokumentaci stavby jako celku tím není dotčena.

Autorizovaný projekt je dokumentace splňující výše uvedené požadavky a je vybavena razítkem, na kterém je uvedeno jméno a číslo autorizovaného projektanta – člena ČKA nebo ČKAIT, a název vybrané činnosti ve výstavbě, kterou smí autorizovaná osoba vykonávat.

Poradna – přehled pojmů

Stavební deník

Co je stavební deník?

Při provádění stavby vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby; u ohlašovaných staveb uvedených v § 104 Stavebního zákona postačí jednoduchý záznam o stavbě.

Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě je povinen vést zhotovitel stavby, u stavby prováděné svépomocí stavebník nebo stavební dozor, kterého si stavebník najme.
Záznamy do nich jsou oprávněni provádět stavebník, stavbyvedoucí, osoba vykonávající stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby a osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřických prací. Záznamy jsou dále oprávněny provádět osoby vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor, jsou-li takové dozory zřízeny, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi, autorizovaný inspektor u stavby, pro jejíž provedení vydal certifikát podle § 117, a další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů.

Po dokončení stavby předá její zhotovitel originál stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě stavebníkovi, kopii zpravidla st. úřadu jako doklad ke kolaudaci.
Obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a způsob jejich vedení stanoví prováděcí právní předpis.

Poradna – přehled pojmů

Autorský dozor

Co je autorský dozor /AD/?

Autorský dozor je činnost zpracovatele dokumentace (projektanta), kterou se ověřuje soulad prováděné stavby s touto dokumentací. Zjištěné nedostatky a návrh na jejich odstranění včetně způsobu a postupu jsou zapisovány do stavebního deníku.

Autorským dozorem v průběhu výstavby se rozumí zejména kontrola dodržování projektové dokumentace pro provedení stavby. V rámci autorského dozoru se provádí mimo jiné schvalování případných úprav a náhradních řešení, je nezbytná účast na kontrolních dnech stavby apod. V rámci autorského dozoru jsou vybírány např. přesné odstíny barev, typy obkladů a dlažeb a mnoho dalšího zařízení na základě předložených vzorků investorem, nebyl-li zpracován projekt interieru.

Při chybějícím autorském dozoru se může snadno stát, že klient podlehne tlaku stavební firmy motivovanému snahou si věc zjednodušit. Výsledek pak zdaleka není tak přesvědčivý jako původní záměr, někdy můžou takto provedené změny znamenat totální fiasko. Proto docházíme na stavbu a hlídáme kontinuitu původního návrhu.
Autorský dozor je samostatnou výkonovou fází celkové dokumentace (VF8), je to samostatná služba objednaná investorem – objednatelem.

Poradna – přehled pojmů